Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera obowiązujące w Sklepie Internetowym i serwisie pod domeną theslings.pl zasady zbierania i wykorzystywania danych o jego użytkownikach, w tym przy składaniu przez nich Zamówień na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym. Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Sklepu Internetowego The Slings oraz posługuje się wyrażeniami w niej zdefiniowanymi.

Celem The Slings jest zapewnienie Ci ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1. Administrator. Dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-305), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000832258, NIP: 5223180332, REGON: 385715580, kapitał zakładowy: 12.000 złotych („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem pisemnie – na adres The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (02-840), ul. Leśna 15a  lub elektronicznie − na adres [email protected].

2. Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje osobowe będą przetwarzane w celu:

[w zakresie zawieranych Umów Sprzedaży]

  1. Zawarcia i wykonywania pomiędzy Tobą a Administratorem Umowy Sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności realizacji Zamówienia, rozpatrywania reklamacji, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania tej Umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  2. Dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
  3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

[w zakresie Newslettera]

  1. Wysyłki Newslettera na podany przez Ciebie adres email na warunkach określonych w Regulaminie Newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia Umowy lub odpowiednio wysyłki Newslettera.

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

3. Kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, dostawcom Produktów. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług systemu MailChimp, w przypadku zapisu na Newslettera Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt II) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później będziemy je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

5. Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od The Slings Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś/aś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

6. Odnośniki do innych stron internetowych

Informujemy, że w Sklepie Internetowym i na stronie www.theslings.pl  mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. The Slings nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe warto zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktować się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

7. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze strony internetowej www.theslings.pl. Szczegółowe informacje dot. plików cookies najdziesz na przykład tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

8. Cel przechowywania

Głównym celem korzystania przez nas z plików cookies jest zarządzanie stroną www.theslings.pl oraz poprawianie jakości przekazywanych treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania naszej strony. Przetwarzamy dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze strony, przeciętną długość trwania wizyty na stronie. Nie wykorzystujemy plików cookies do określenia tożsamości użytkowników strony.

Na Stronie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
  • pliki cookies własne, które są ustawiane przez stronę;
  • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

9. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Masz jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie przez Administratora z plików cookies może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

10. Logi serwera

Korzystanie ze strony www.theslings.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Pielęgnacja chust

Aby chusta służyła nam jak najdłużej zalecamy:

Pranie chusty w temperaturze

30 stopni, na programie delikatnym

Używanie płynów do prania bez optycznych wybielaczy

Suszenie naturalne bez użycia suszarki mechanicznej

Prasowanie po wysuszeniu
(len kocha prasowanie)