Regulamin sklepu The Slings

Regulamin w wersji aktualnej obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r.

Sklep Internetowy The Slings prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów w postaci chust kółkowych i jest dostępny pod domeną theslings.pl. Sklep internetowy prowadzony jest przez The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (01-305), ul. Leśna 15a, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000832258, NIP: 5223180332, REGON: 385715580, kapitał zakładowy: 12.000 złotych.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres [email protected] lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (02-840), ul. Leśna 15a

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną (Klienta) dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 6. Produkt –  towary zakupione w Sklepie Internetowym,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
 8. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod domeną theslings.pl,
 9. Sprzedawca – The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (02-840), ul. Leśna 15a wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000832258, NIP: 5223180332, REGON: 385715580, kapitał zakładowy: 12.000 złotych,
 10. Umowa Sprzedaży Produktu – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt, dalej „Umowa” lub „Umowa Sprzedaży”,
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

§ 2 Postanowienia wprowadzające. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient akceptując Regulamin wyraża tym samym zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. Produkty w Sklepie Internetowym są nowe.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną theslings.pl, w tym zasady i tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Jednocześnie Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługę Elektroniczną na rzecz Klientów w postaci Formularza Zamówienia umożliwiającego Klientom składanie zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym. Klient w celu dokonania zakupu Produktu w Sklepie Internetowym korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanej Usługi Elektronicznej, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 8. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki (ceny brutto), przy czym nie obejmują koszty dostawy, chyba że co innego wynika z warunków promocji stosowanej przez Sklep Internetowy.
 9. Koszt wysyłki do Klienta naliczany jest osobno. Na Zamówieniu wskazana jest łączna cena za Produkt wraz z opłatą za dostawę.

§ 3 Składanie Zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.theslings.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu/ Produktów poprzez kliknięcie “Dodaj do koszyka”. Klient zostanie przekierowany do podstrony Sklepu Internetowego dedykowanego do złożenia Zamówienia tj. do Formularza Zamówienia.
 2. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych do Formularza Zamówienia oraz wybranego Produktu lub Produktów, a także wyboru metody dostarczenia Produktu i formy płatności.
 3. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Klient w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jest do dokonania akceptacji treści Regulaminu oraz podania swoich danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży takich jak mi.in: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Umowa Sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą korespondencji e-mail na adres wskazany przez Klientem.
 7. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy Sprzedaży.

§4 Potwierdzanie Zamówień

 1. Każde Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym musi zostać potwierdzone przez Sklep Internetowy.
 2. Potwierdzenie Zamówienia dokonywane jest w formie odpowiedzi zwrotnej e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Klient wskazał w Formularzu Zamówienia.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym a treścią potwierdzenia, Klient proszony jest o bezzwłoczny kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sklepem Internetowym.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za Produkt w następujący sposób:
  z góry poprzez serwis Blue Media S.A.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, ich wycofywania, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w odpowiednie pole. Zniżka zostanie doliczona do koszyka. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że wyraźnie zastrzeżono to w informacji o rabacie lub promocji.
 4. Dokument księgowy potwierdzający zakup Produktu wystawiany jest przez Sprzedawcę na rzecz Klienta i dołączony zostanie do przesyłki z zamówionym Produktem.
 5. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia zgodnie ze wskazaniem Klienta spośród dostępnych form: firmą kurierską DPD oraz usługą InPost Paczkomaty.
 7. Dostawy Produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza granice Rzeczypospolitej Polskiej po uprzednim ustaleniu kosztów wysyłki z Klientem. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem.
 8. Odbierając Produkt Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. Wraz z Produktem dostarczane są dokumenty Produktu (gwarancje – o ile Sprzedawca je przewiduje, instrukcje użytkowania itp.).
 9. Dostępne formy płatności (karty płatnicze):
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Dostępne formy płatności

§ 6 Termin realizacji Zamówień

 1. Czas realizacji Zamówienia zależny jest od dostępności danego Produktu w magazynie Sklepu Internetowego.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę do chwili wysłania Produktu ze Sklepu Internetowego, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Przeciętny czas realizacji Zamówienia to 4 dni robocze.
 4. Zamówienie złożone z kilku Produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 5. Jeżeli w magazynie Sklepu Internetowego nastąpi chwilowy brak Produktu w magazynie Sklepu Internetowego to:
  • Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przy potwierdzeniu Zamówienia,
  • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o ile wydłużony termin realizacji Zamówienia nie spełnia jego oczekiwań. Oświadczenie w tym zakresie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia z informacją o wydłużeniu terminu realizacji.
 6. Czas otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji Zamówienia i czasu dostawy. Przeciętny czas dostawy formami dostępnymi w Sklepie Internetowym wynosi do 3 dni roboczych.
 7. O przewidywanym czasie realizacji Klient jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail w momencie potwierdzania Zamówienia. O dokładnym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki Klient jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail w momencie wysyłki Produktu z magazynu Sprzedawcy.
 8. Maksymalny termin wydania Produktu Klientowi od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży wynosi 30 dni.

§7 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone drogą korespondencji e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (02-840), ul. Leśna 15a
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Oświadczenie może być złożone na formularzu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem www.theslings.pl (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie odbiera Produktów od Klientów będących Konsumentami. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktów.
 8. Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Produkty na swój koszt, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy, na poniższy adres: Bis Media, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych Produktów.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu w wysokości najtańszej dostępnej w Sklepie Internetowym opcji dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o odstąpieniu.
 11. Zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
 12. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.

§ 8 Odpowiedzialność za wady Produktów. Procedura rozpatrywania reklamacji Produktów

 1. Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia Produktów wolnych od wad. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta będącego Konsumentem określono na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Reklamacje Klient może złożyć pisemnie na adres Sklepu Internetowego wskazany w § 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty wpływu reklamacji do Sklepu Internetowego. O sposobie załatwienia reklamacji Klient informowany jest przez Sklep tym samym kanałem informacji, którym reklamacja została złożona.
 5. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sklepem Internetowym.
 6. Celem rozpoznania reklamacji, Klient będący Konsumentem powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt oraz dowód jego zakupu. Reklamowany Produkt oraz dowód zakupu należy przesłać na adres korespondencyjny The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (01-305), ul. Batalionów Chłopskich 75b/17.
 7. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 8. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.

§ 9 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8. Regulaminu) Klient może składać pisemnie na adres Sklepu Internetowego wskazany w pkt. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o wskazanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację i poinformuje Klienta o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 10 Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 4. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 11 Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych Klienta („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres [email protected] lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres The Slings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie (02-840), ul. Leśna 15a
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonywania pomiędzy Klientem a Administratorem Umowy Sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności realizacji Zamówienia, rozpatrywania reklamacji, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania tej Umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Klientem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, dane adresowe, w wypadku Klientów będących Konsumentami, a niebędących Konsumentami: nazwa firmy oraz numeru NIP, jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży.
 4. Administrator nie będzie podejmować wobec Klienta decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz dostawcom Produktów.
 6. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów podawanych przy zawieraniu Umów Sprzedaży do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, które dostarczył Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
 12. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

§ 12 Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania Umów Sprzedaży niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn, przy czym katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty:
  • konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść lub obowiązek dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ,
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi,
  • zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów,
  • zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi,
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie,
  • zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  • przeciwdziałanie nadużyciom.
 3. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.theslings.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 6. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu internetowego Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Pielęgnacja chust

Aby chusta służyła nam jak najdłużej zalecamy:

Pranie chusty w temperaturze

30 stopni, na programie delikatnym

Używanie płynów do prania bez optycznych wybielaczy

Suszenie naturalne bez użycia suszarki mechanicznej

Prasowanie po wysuszeniu
(len kocha prasowanie)